Documentație aplicație

 

Informații esențiale

Sunt eligibile pentru înscrierea la centrele de zi de tip creșă exclusiv cererile părinților care au domiciliul sau viza stabilită și valabilă pe raza Sectorului 1.

Atenție! Cererile de înscriere la centrele de zi tip creșă transmise pe e-mail sau depuse la sediile creșelor /sau la sediul DGASPC Sector 1, NU vor fi luate în considerare!

Analiza cererilor va fi realizată exclusiv pe baza documentelor încărcate în aplicația online și nu vor fi luate în considerare documente transmise prin intermediul altor canale de comunicare în perioada sesiunii de înscriere sau transmise ulterior perioadei de desfășurare a sesiunii de înscriere prin orice canal de comunicare.

Vă rugăm să completați cu atenție formularul online de înscriere la centrele de zi şi să încărcați documentele solicitate

Astfel, nu sunt acceptate completări ulterioare transmise pe adresele de e-mail ale instituției în perioada de înscriere și nu sunt luate în considerare solicitările de înscriere transmise pe e-mail în sesiunea de înscriere aferentă aplicației online.

Înscrierea este valabilă doar pentru anul şcolar septembrie 2022 – iulie 2023! Cererile nesoluționate favorabil vor rămâne pe lista de așteptare până la data de 30.06.2023, ulterior fiind anulate.

Proximitatea creşei față de locuință sau de locul de muncă nu constituie un criteriu la analizarea şi aprobarea cererilor!

Nu trebuie să încărcați acte pentru părinții sau reprezentanții care nu sunt domiciliați sau rezidenți în sectorul 1

Explicare termeni

Domiciliu: adresa specificată pe fața cărții de identitate;

Reședință: adresa stabilită temporar pe spatele cărții de identitate;

Părinte unic susținător: părintele la care a fost stabilit domiciliul prin Hotărâre/ Sentință de divorț sau de încredințare a copilului/ convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului sau copilul care nu are paternitatea stabilită sau situația în care unul dintre părinți este decedat;

Frați care sunt înscriși și frecventează același centru de zi de tip creșă

Formă de învătământ de zi: învățământ cu frecvență, indiferent de nivel (liceu/ facultate/ studii post-universitare), indiferent de forma de finanțare (buget/ taxă);

Copii proveniți din sarcină multiplă: gemeni, tripleți etc.;

Rude primare: copil in cauza (pentru care este solicitată înscrierea la un centru de zi de tip creșă) cu dizabilități, părinții/reprezentanții legali ai acestuia sau surorile/frații acestuia. Nu se încadrează acestui criteriu alți membrii ai familiei extinse a copilului;

Reprezentant legal: persoana (alta decât părinții) desemnată ca fiind reprezentantul legal al copilului, printr-o hotărâre judecătorească sau hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului.

Documente necesare

Vor fi încărcate în câmpurile din formularul de înscriere în format .JPG sau .PDF (pentru documentele conținând o singură pagină) și numai .PDF (pentru documentele conținând una sau mai multe pagini):

 • Certificatul de naștere al copilului/ copiilor pentru care se solicită înscrierea la un centru de zi de tip creșă;
 • Cărțile de identitate ale părinților (mamă, tată)/ reprezentanților legali – părinții care dețin vize de reședință stabilite și valabile pe raza Sectorului 1, vor încărca un singur document (.PDF sau .JPG) care va conține atât fața, cât și spatele cărții de identitate;
 • Certificatul de căsătorie al părinților/ reprezentanților legali - după caz;
 • Decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării îndemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 • Hotărâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului / convenție notarială sau în cazuri excepționale în cazul relațiilor neoficializate – declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că celălalt părinte nu contribuie la creșterea și îngrijirea copilului – dacă este cazul;
 • Certificatul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul;
 • Hotărâre/ sentință de plasament sau sentință de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;
 • Certificate de naștere pentru ceilalți frați ai copilului care frecventează același centru de zi de tip creșă – dacă este cazul;
 • Certificate de naștere pentru ceilalți copii aflați în întreținere care frecventează învățământul preșcolar, școlar – inclusiv până la finalizarea clasei a IV-a și dovadă: adeverințe eliberate de unitățile de învățământ sau carnet de elev vizat la zi, sau, în situații excepționale, pentru copiii înscriși în unități preșcolare/ primare în anul școlar 2022-2023 pentru care nu s-a putut obține adeverință, părinții vor încărca declarații pe proprie răspundere care vor conține în mod obligatoriu denumirea unității de învățământ la care este înscris copilul – după caz;
 • Adeverință eliberată de către unitatea de învățământ pentru părintele/părinții care urmează o formă de învățământ de zi - dacă este cazul;
 • Hotărâre privind încadrarea într-un grad de handicap și certificatul de încadrare într-un grad de handicap pentru copil în cauză/ frate sau soră a copilului/ părinte/ reprezentant legal al copilului - dacă este cazul;
Sunt declarate respinse cererile de înscriere care
 • Sunt incomplete în aplicația de înscriere online;
 • Nu întrunesc criteriul de admitere privind domiciliul (părinții/reprezentanții legali nu au domiciliu în Sectorul 1 SAU nu dețin o viză de reşedință valabilă la momentul înscrierii);
 • Documentele atașate sunt eronate (sunt încărcate fișiere goale sau cu un alt conținut față de cel justificativ);
 • Depăşesc limita de vârstă a antepreşcolarului (3 ani) la începutul anului şcolar;
 • Conțin solicitarea de transfer a unui copil care beneficiază deja de un loc la un centru de zi;
 • Conțin solicitarea de înscriere a copilului la un alt centru de zi față de cel la care a primit acord favorabil;
Criterii de departajare
 • 5 puncte pentru fiecare părinte/ reprezentant legal cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1
 • 5 puncte suplimentare pentru părintele unic susținător cu domiciliul stabil pe raza Sectorului 1
 • 5 puncte pentru copiii care au frați înscriși și frecventează același centru de zi 
 • 5 puncte pentru părintele/ părinții care urmează o formă de învățământ de zi
 • 2 puncte pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere (preșcolar, școlar, până la finalizarea învățământului primar, inclusiv clasa a IV-a)
 • 2 puncte pentru fiecare copil provenit din gemeni/ tripleți
 • 5 puncte pentru copil / frate / soră / părinte cu dizabilități (încadrat în grad de handicap)
Soluționarea cererilor:

La baza analizării și aprobării cererilor, se vor avea în vedere următoarele criterii:

 1. Ordinea descrescătoare a punctajelor realizate (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic);
 2. Cererile cu puntaje egale vor fi departajate conform ordinii de depunere (număr de înregistrare / dată și oră de înregistrare a cererii);

Cererile de înscriere la creşă pentru copiii ai căror părinți dețin viză de reşedință valabilă în Sectorul 1 vor fi soluționate favorabil, în funcție de punctaj și de ordinea depunerii cererilor în aplicația online, doar în limita locurilor rămase disponibile în urma repartizărilor la centrele de zi a copiilor ai căror părinți au domiciliul pe raza Sectorului 1!

Afișarea rezultatelor

Listele cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere NU vor conține datele de identificare ale copiilor. Identificarea cererilor se va face pe baza numerelor de înregistrare generate de aplicația online, utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016. Numerele de înregistrare generate vor fi afișate și transmise pe adresa de e-mail a părintelui/reprezentantului legal, odată cu confirmarea înregistrării cererii de înscriere.

Redistribuirea locurilor disponibile

În cazul în care după repartizarea locurilor la centrele de zi se constată că au rămas locuri disponibile la anumite centre de zi, se va proceda la redistribuirea cererilor nesoluționate, în funcție de puntajul cumulat și ora și data înregistrării cererii în aplicația online, cu informarea prealabilă și acordul părinților/ reprezentanților legali ai copilului / copiilor.

În situația în care ulterior începerii anului școlar se vor elibera locuri la centrele de zi tip creșă, acestea vor fi repartizate conform listei de așteptare.

După soluționarea cererilor din lista de aștepare dacă vor exista locuri disponibile în cadrul centrelor de zi tip creșă, se va organiza o altă sesiune de înscriere.