Politica de prelucrarea a informațiilor

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SPECIAL ALE BENEFICIARILOR SERVICIILOR DGASPC SECTOR 1

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016 (denumit în continuare GDPR), Legea 190/2018 și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate, astfel încât să vă protejăm cât mai bine datele. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Având în vedere drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate- beneficiari ai serviciilor instituției noastre și în conformitate cu prevederile art. 13 și 14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și cu legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale, vă informăm asupra următoarelor:

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Sector 1 (DGASPC Sector 1), cu sediul în București, sector 1, bdul.Mareșal Alexandru Averescu nr.17, cod fiscal 15318810, cont RO91TREZ24A680600200130X deschis la Trezoreria sector 1, (DGASPC sector 1/Operatorul) prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu cele arătate în cuprinsul prezentei Informări:

1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Instituția noastră prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc., pot fi diferite în funcție de fiecare scop. Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care instituția noastră va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile care v-au fost aduse la cunostință, vă vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

- efectuarea formalităților prevăzute de legislația în vigoare privind accesul la serviciile/beneficiile sociale;

- verificarea îndeplinirii condițiilor legale privind accesul la servicii sociale/ beneficii sociale;

- îndeplinirea procedurilor și actelor solicitate;

- respectarea unor cerințe legale, de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare;

- verificare în bazele de date ale altor instituții și autorități publice;

- permiterea accesului în incintă;

- statistici interne.

2. Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal:

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în baza următoarelor temeiuri prevăzute la art.6 alin.1 din Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal nr.679/2016:

 1. a) îndeplinirea unei obligații legale care ne revine, în calitate de instituție publică;
 2. b) protejarea intereselor vitale, ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice;
 3. c) îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiți;
 4. d) realizarea intereselor legitime urmărite de instituția noastră sau de o terță parte;
 5. e) sunt necesare pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

Ca excepție de la cele menționate la literele a-e, prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice se poate realiza în baza consimțământului pe care vi l-ați exprimat în scris.

3. Sursa colectării datelor cu caracter personal:

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparținători/persoanele care fac programările sau completează documentele în numele dumneavoastră.

4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, Prenume
 • Data nașterii / CNP
 • Cetățenia
 • Adresa de domiciliu
 • Adresa de email
 • Număr de telefon
 • Istoric medical
 • Date privind situația financiară a persoanei vizate sau a membrilor familiei acestuia
 • Imaginea este colectată prin intermediul camerelor video de supraveghere. Aceste date sunt stocate în sistemele interne ale DGASPC sector 1 și nu sunt transmise decât către autorităție statului, la solicitarea expresă legală a acestora.
 1. Sursa colectării datelor personale:

Unele dintre datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră, iar alte informații sunt obținute indirect de la terți (spre exemplu, dacă se face o anchetă socială).

6. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate:

 • Interni din cadrul instituției, în funcție de natura solicitării dumneavoastră
 • În afara instituției:
 1. Primăria sectorului 1, Direcția Generală de impozite, taxe locale, Agenția națională de administrare fiscală, Agenția de plăți și inspecție socială a municipiului București, Direcția de Sănătate Publică, alte instituții și autorități ale statului;
 2. b) Asociații, fundații și alte entități fără personalitate juridică implicate în promovarea și protejarea drepturilor persoanelor vizate;
 3. c) la solicitarea expresă a autorităților (spre exemplu punerea la dispoziție a înregistrărilor video la solicitarea organelor de cercetare penală sau transmiterea de diverse situații).

7. Transferul datelor cu caracter personal furnizate către DGASPC sector 1 sau organizații transfrontaliere

Datelor cu caracter personal nu vor fi transmise către instituția noastră din afara spațiului UE sau către organizații transfrontaliere.

8. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne și cu cele mai bune practici în domeniu, în conformitate cu scopul pentru care au fost prelucrate.

Date cu caracter personal vor fi stocate pe întreaga durata cât dispozițiile legale impun acest lucru sau pentru asigurarea reprezentării interselor DGASPC sector 1 în cazul unei dispute juridice.

Imaginile preluate pe camerele video de supraveghere sunt păstrate timp de 30 de zile de la data înregistrării, cu excepţia situaţiei în care este înregistrat un incident, situaţie în care secţiunile de filmare aferente acelor incidente vor fi stocate până la soluționarea respectivului litigiu.

 1. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare ale acestora:

În conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul UE 679/2016, aveți următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 1. dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date personale care vă privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la anumite informatii conform legii.
 2. dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la Operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc si/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
 3. dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, doar daca:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) vă retrageți consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea (in conditiile în cazul în care prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului dumneavoastră) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal care vă privesc (inclusiv crearii de profiluri) si nu există motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in scop de marketing direct (inclusiv crearii de profiluri);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla Operatorul;

(f) datele nu sunt necesare pentru si/sau in legatura cu executarea contractului;

(g) dupa expirarea perioadei pentru care Operatorul are o obligatie legala de pastrare si/sau arhivare a datelor cu caracter personal;

(h) prelucrarea datelor nu este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare;

(i) prelucrarea datelor nu este necesara pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Operatorului;

(j) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(k) in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.

 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii, dacă:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

(c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar

Dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu prevederile legale, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

Dupa restrictionarea prelucrarii, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate (cu exceptia stocarii), decât cu consimtamantul dumenavoastră si/sau in cazurile prevazute de lege. Aveți dreptul să ne solicitați o informare cu privire la destinatarii carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, carora le-am comunicat orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate la solicitarea dumneavoastră.

 1. dreptul la portabilitate: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-a furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul dumneavoastră de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Operatorului, în cazurile si conditiile prevazute de lege.

Aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se aplică in conditiile si in limitele prevazute de lege.

 1. dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune, in orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si creării de profiluri, in conditiile legii, cu exceptia cazului in care Operatorul are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastră sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau in fata altor autoritati conform legii.
 2. dreptul la retragerea consimtamantului: atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, acesta poate fi retras, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Consimtamantul nu poate fi retras cu privire la datele cu caracter personal care sunt necesare pentru:

(a) executarea contractului;

(b) pentru indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului;

(c) pentru apararea intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dumneavoastră, care necesita protejarea datelor cu caracter personal;

(d) pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

(e) pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;

(f) in alte cazuri prevazute de lege.

 1. in cazul existentei unui proces decizional automatizat si crearii de profiluri, dreptul dumneavoastră de a obtine interventie umana din partea Operatorului, de a-si expima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii sau numărul mare de cereri primite.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus prin completarea și trimiterea unei cereri la adresa de e-mail: registratura@dgaspc-sectorul1.ro sau la adresa poștală: București, sector 1, bdul.Mareșal Alexandru Averescu nr.17.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat în același mod.

 • Dreptul de a depune o plângere

În calitate de persoană vizată aveți dreptul ca, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"), adresa:B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, site web: www.dataprotection.ro.

 1. Întrebări suplimentare

În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați.

Vă vom oferi un răspuns într-un termen de maxim 30 de zile, existând posibilitatea să prelungim acest termen cu încă 30 de zile în cazul în care solicitarea dvs. este complexă.

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că există excepții de la unele dintre drepturile menționate. În cazul în care solicitarea dvs. este refuzatăvă vom oferi o explicație cu privire la motivul pentru care solicitarea dvs. a fost respinsă. În cazul în care se aplică vreo excepție, vă vom semnala acest lucru în momentul în care răspundem solicitării dvs.

Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dvs., vă putem solicita anumite informații necesare pentru confirmarea identității dvs.

În situația în care aveți întrebări în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați.